Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De agrarische collectieven nemen een centrale rol in binnen dit stelsel. Deze collectieven hebben besloten tot oprichting van het landelijke servicepunt BoerenNatuur.nl, dat gevestigd zal zijn in Utrecht.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen. BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Als rechtsvorm kiest BoerenNatuur.nl voor de federatieve vereniging, met als leden de 40 collectieven. Een bestuur van twaalf personen, gevormd door een vertegenwoordiger vanuit iedere provincie namens de collectieven in die provincie, vormt het zwaartepunt van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Het bestuur zal geleid worden door een, nog te benoemen, boventallig voorzitter.

Momenteel worden de collectieven door Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) begeleid in hun professionaliseringstraject. SCAN is een tijdelijke projectorganisatie en zal in de loop van 2016 worden opgeheven. BoerenNatuur.nl neemt de taken van SCAN over en blijft agrarische collectieven stimuleren en faciliteren tot effectief agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en waterbeheer. BoerenNatuur.nl werkt hierin nauw samen met belangenorganisaties zoals LTO, natuur- en landschapbeherende organisaties, provincies en waterschappen.

De landelijke koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in, bestaande uit een kleine vaste kern en een variabele schil. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en capaciteiten bij de collectieven. Everhardus Togtema, voorzitter van SCAN: “Inbreng van kennis uit de praktijk bij de uitvoering van de taken door BoerenNatuur.nl is essentieel voor een effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer.”