Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

22-04-2016
Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen
De eerste 5 ondertekenaars van de Gezamenlijke Verklaring Gelderse Akker- en Weidevogeldag, april 2016. Foto: GNMF Thijs BelgersAgrarische en natuurorganisaties gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe in Arnhem een Gezamen­lijke Verklaring ondertekend en aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programma­manager Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland. Tijdens de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die in het Gelders Actieplan moeten worden opgenomen.

Eén van de kansen is een uitbreiding van het succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Ook een project rondom ‘vernatting’ van landbouwgebieden in Noord-Brabant diende als voorbeeld. Een andere aanbeveling is om agrariërs pas later op het land te laten werken. Pilots hiermee blijken erg succesvol voor de vogels.

 

Zie ook www.GNMF.nl

Voorintekening 2017 van start

Voorintekening ANLB 2017  van start voor agrarisch collectief Rivierenland

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

“We gaan nu starten met de voorintekening voor 2017” , zegt mevrouw Weiman, secretaris van collectief Rivierenland, “Geïnteresseerde agrariërs kunnen contact opnemen met de coördinator van hun lokale agrarische natuurvereniging. Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden”.  Tot 20 mei kan men zich aanmelden.

Meer informatie over de mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn te vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.