Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei 2018

Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen. Uw perceelregistratie moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw ANLb beheercontract met Collectief Rivierenland. Wanneer dat niet het geval is, bestaat de kans dat RVO.nl het collectief kort bij de uitbetaling en wij u vervolgens geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.

Lees verder

Uitbetaling vergoedingen beheerjaar 2017

We zijn dit jaar erg tevreden hoe het betaalproces is verlopen. Vorig jaar betrof het de eerste betalingsronde en waren er landelijk veel opstartproblemen, voor zowel RVO.nl als collectieven. Dit jaar heeft RVO.nl ons tijdig en conform afspraak in februari uitbetaald. En op onze beurt hebben wij inmiddels ook alle deelnemers uitbetaald die in 2017 beheer via Collectief Rivierenland hadden.

Lees verder

Overweldigens animo voor patrijzen tellen!

De patrijs is een typische boerenlandvogel die zich graag ophoudt op akkers in het kleinschalig agrarisch landschap, evenals op slootranden, wegbermen en houtwallen. De aantallen patrijzen nemen sterk af waardoor de soort in grote delen van Nederland, en helaas ook in Gelderland, een bijzonderheid is geworden. De Gelderse agrarische collectieven en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het tij te keren.

Lees verder

Resultaat van Akker- en Weidevogelbeheer 2017 gebundeld

Veel agrariërs, agrarische natuurverenigingen, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland, net als in de rest van Nederland,  afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld, die in 2017 onder de naam ‘Werk in uitvoering’ daadwerkelijk tot nieuwe initiatieven heeft geleid. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een jaarbericht.

PatrijsDoel van dit plan is om een extra impuls te geven aan het akker- en weidevogelbeheer, waarbij de focus ligt op kritische weidevogels, zoals de kievit en de patrijs. Dit plan is in 2017 van start gegaan. Het is in een initiatief van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en LTO Noord. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie agrarische collectieven de VALA, Rivierenland en de Veluwe ondersteunen dit plan. Dit heeft in 2017 geleid tot een tal van nieuwe initiatieven ter bescherming van boerenlandvogels.

Zo hebben veel  vrijwilligers en medewerkers van de agrarische collectieven deelgenomen aan diverse cursussen en is er  een flyer ontwikkeld met informatie over last-minute beheer. In het veld is aandacht geweest voor plasdras percelen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de aanleg van maar liefst 18,5 hectare aan extra plasdras in 2017.

Jaarbericht downloaden

Meer informatie en resultaten zijn te vinden in het jaarbericht over 2017: “Akker- en weidevogels: Werk in uitvoering’’. Download het hier het jaarbericht.

Rivierenland werkt voortvarend verder

Sinds de start van het vernieuwde subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Land schapsbeheer (ANLb) in 2016 heeft Collectief Rivierenland niet stilgezeten. De resultaten van deze nieuwe manier van werken binnen deze organisatie zijn gebundeld in het jaarverslag met de titel: Rivierenland werkt voortvarend verder.

Dit jaarverslag geeft een beeld van het huidige Collectief Rivierenland. Deze vereniging laat zien dat zij naast de uitvoer van het subsidiestelsel voor ANLb, zich ook nog bezig houden met aanverwante taken en projecten op het gebied van (agrarisch) natuur, landschap- of waterbeheer. Alle initiatieven zijn geënt vanuit de wens het beheer en onderhoud van natuur en landschap in het Rivierenland op een professionele en effectieve manier uit te voeren.

In dit jaarverslag zijn de cijfers en de activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer terug te vinden. De behaalde resultaten over 2017 overzichtelijk weergeven in een afbeelding. Hier zijn onder andere de gerealiseerde hectares kruidenrijke akker(randen), agrarische waterbeheer, landschapselementen en botanisch en kruidenrijk grasland te vinden. In totaal hebben in 2017 341 particulieren en boeren zich ingezet voor meer biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap.

Naast deze cijfers kun je nog meer resultaten en projectinformatie vinden. Daarnaast wordt er ook alvast vooruitgeblikt op het jaar 2018!

Download het jaarbericht 2017

Alles weten over de resultaten en initiatieven van Collectief Rivierenland? Download het jaarbericht: ”Rivierenland werkt voortvarend verder”.