Aan de slag met natuurinclusieve landbouw in rivierenland

In 2019 heeft een aantal Gelderse partners het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw opgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Het plan moet individuele boeren ondersteunen in het zetten van stappen richting een meer natuurinclusieve landbouw. Het afgelopen jaar zijn deze plannen nader uitgewerkt en vertaald naar 22 uitvoeringsprojecten. Deze zijn georganiseerd binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Collectief Rivierenland is één van de partners en gaat de komende jaren, samen met boeren en de agrarische natuurverenigingen aan de slag met natuurinclusief boeren in vier concrete projecten:   

Bedrijfsnatuurplannen

Voor agrarische bedrijven gaan wij als collectief bedrijfsnatuurplannen opstellen. Een bedrijfsnatuurplan geeft een agrarische ondernemer meer inzicht in zijn bedrijfsvoering. Het plan geeft een ondernemer tips en adviezen over welke stappen hij/ zij kan zetten om meer natuurinclusief te gaan werken. In een bedrijfsnatuurplan komen de volgende onderwerpen aan bod: biodiversiteit, kringloop en bodem- en water. Deze plannen geven onder andere inzicht in de verschillende kringlopen op een bedrijf en brengt daarnaast de kansen in beeld om de bodem- en waterhuishouding te verbeteren. Met als doel het realiseren van een betere kringloop en een gezonde bodem. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Meer informatie? Download de flyer: Bedrijfsnatuurplannen.

Bloemrijke akkerranden

Vanuit dit project kunnen we als collectief agrarische bedrijven gratis mengsels aanbieden voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Deze akkerranden zijn van grote meerwaarde voor de biodiversiteit en trekken natuurlijke plaagdierbestrijders aan. Hierdoor kunnen ze van meerwaarde zijn voor de akkerbouw.

Bokashi

Een bodem met een hoge organische stofgehalte houdt water langer vast. In drogere periodes ontstaat dan een buffer waar landbouwgewassen van kunnen profiteren. Het opbrengen van bokashi (goed gefermenteerd organisch materiaal) kan het organische stofgehalte van de bodem verhogen. Binnen het rivierengebied wordt al geëxperimenteerd met het maken van bokashi uit berm- en slootmaaisels. Een goede samenwerking levert winst op voor zowel de bermeigenaren van gemeenten en waterschappen, als voor de agrarische ondernemers. Binnen dit project ‘Bokashi in het Rivierengebied’ gaan we uitzoeken welke kansen er zijn voor een bredere en intensievere samenwerking tussen agrarische bedrijven en bermeigenaren.

Lokaal netwerk de Ploegdriever

In het kader van dit project zal er een lokaal netwerk, in het werkgebied van ANV de Ploegdriever, opgezet worden van agrariërs die gezamenlijk stappen gaan zetten voor een meer natuurinclusieve landbouw.

Gelderland breed

De komende maanden starten we in het werkgebied van het Collectief Rivierenland met de bovengenoemde projecten. Deze projecten maken allemaal onderdeel uit van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Via onze eigen website, de sociale mediakanalen en de netwerken van de ANV’s zullen we jullie per project op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het rivierengebied.