Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze wensenlijst is vervolgens getoetst aan onze beheerstrategie, waarbij gekeken is in hoeverre deze wensen van de verschillende agrarische grondgebruikers passen binnen het plan van het collectief. Dit plan is opgesteld om gezamenlijk de doelen uit het beheerplan van de provincie te realiseren. Uiteindelijk zijn alle wensen die binnen de beheerstrategie én het beschikbare budget passen gebundeld tot één gebiedsaanvraag. Deze aanvraag is in juli ingediend bij de provincie. Hierin staat onder andere een minimaal en maximaal aantal hectares dat we als collectief met onze deelnemers willen beheren en hoe we dat beheer willen gaan uitvoeren.

Provincie keurt aanvraag goed

Eind september heeft de provincie een positief besluit genomen over onze gebiedsaanvraag. Dat is goed nieuws en betekent dat we als collectief nu groen licht hebben om aan de slag te gaan met het opstellen van de definitieve beheercontracten. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat we inzicht hebben in de bedrijfspercelen van de (toekomstige) deelnemers van het collectief. Daarmee kunnen we de intekening van de percelen waarop u een beheercontract met ons wil afsluiten goed afstemmen op uw bedrijfspercelen. Dat voorkomt voor u als deelnemer onnodige foutmeldingen bij de Gecombineerde Opgave in 2019 en misverstanden over de oppervlakte waarvoor u een beheervergoeding ontvangt.

Machtiging collectief in mijn.RVO.nl

Vanaf eind oktober zal het collectief contact opnemen met alle agrarische grondgebruikers met wie we graag een beheercontract willen afsluiten. Verzoek is dan om ons als collectief te machtigen voor het inzien van uw perceelgegevens bij RVO. Hierbij gaat het slechts om inzien, dat wil zeggen dat het collectief geen wijzigingen kan aanbrengen. De coördinatoren zullen u hierover informeren.

Afsluiten beheercontracten

Zodra uw machtiging rond is kunnen we starten met het opstellen van de definitieve beheercontracten. Daarvoor ontvangt u van onze coördinatoren een concept beheercontract, daar kunt u dan nog op reageren en na overeenstemming ontvangt u van ons het definitieve contract met een retourenvelop waar u één getekend exemplaar kunt terugsturen. Daarna ondertekent het bestuur het contract en ontvangt u deze versie digitaal van ons.