Algemene ledenvergadering 16 oktober 2019

Verslag ALV Collectief Rivierenland

Datum                 6 maart 2019

Tijd                      20.00 uur

Locatie                Biezenburg, Waalbandijk 82 te Echteld

  1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

 

  1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

  1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn berichten van verhindering ontvangen, deze worden aan het verslag toegevoegd.

De voorzitter geeft aan dat er een aantal verschuivingen binnen  bestuur en  werkorganisatie zijn. Er zijn 2 nieuwe coördinatoren. Tijn van de Steeg  heeft de plaats van Bart Willers bij de Ploegdriever ingenomen. En voor ANV Lingestreek heeft Kees Mientjes afscheid genomen en is zijn plek ingevuld door Corine Weiman. Aangezien Corine Weiman namens ANV Lingestreek deel uitmaakte van het bestuur van het Collectief heeft ANV Lingestreek een nieuw bestuurslid verkiesbaar gesteld. Binnen het bestuur heeft Jo Penders aangegeven de rol van secretaris op zich te willen nemen. Daarnaast is de rol van ecoloog vacant. Bart Willers is tot de zomer werkzaam voor het Collectief en neemt daarna afscheid. En als laatste heeft de regiocoordinator aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor ons collectief. We proberen op korte termijn invulling te geven aan deze functie.

Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de penningmeester deze avond afwezig is.

 

  1. Jaarverslag van de secretaris over 2018

Hier zijn geen op- en/of aanmerkingen.

  1. Toelichting uitbetaling

De voorzitter legt uit hoe de door RVO opgelegde kortingen tot stand zijn gekomen.

Het lastige is dat niet direct te achterhalen is welke deelnemer de korting veroorzaakt heeft. Wel is duidelijk dat meer dan 50% van de deelnemers een “afwijking” heeft bij RVO. Daarom is gekozen voor een korting van 5% voor elke deelnemer. Het collectief zal komend jaar inzetten op het achterhalen en voorkomen van deze korting door middel van meer voorlichting aan de deelnemers. Uiteraard gaat het collectief in beroep tegen de korting. Voorgaande jaren heeft het bestuur de boete betaald uit de overhead. Dit was ingecalculeerd. Dit jaar was de boete onverwacht hoog, €107.000,-, deze is niet uit de overhead te betalen. Binnen de overhead is hier een bedrag van € 30.000,- voor gereserveerd.

 

V: hoe kunnen gewascodes verkeerd worden ingevuld?

A: een voorbeeld: botanisch hooiland wat als natuur wordt opgegeven. Dit is niet goed, het moet opgegeven worden als een gewas.  Ook wordt de gecombineerde opgave heel laat ingevuld. Als men op 14 mei invult, kan het collectief daar niet meer corrigeren. Daarom is het belangrijk de gecombineerde opgave tijdig in te vullen zodat het collectief tijd heeft fouten bij deelnemers te corrigeren.

 

V: hoe is de specificatie van RVO?
A: Op perceelsniveau, niet op deelnemersniveau.

 

V: Kunnen de deelnemers de lijst inzien?

A: In het kader van de AVG kan dit niet. Daarnaast zijn de deelnemers niet te achterhalen via de nu bekende lijst.

 

V: We hebben een afspraak voor een vaste vergoeding voor 6 jaar, waarom krijgen we die niet?

A: Deze boete is niet door het bestuur alleen te dragen, daarom moet deze mede door de deelnemers gedragen worden.

 

V: Hoe gaan we deze fouten volgend jaar voorkomen?

A: De boete gaan we per deelnemer helemaal uitsplitsen. Op de voorgaande ALV’s is er ook gesproken over de korting die er elk jaar is geweest. Door deze uit de overhead te betalen is dit ten koste gegaan van de kwaliteit die we aan de deelnemers willen bieden. De korting is met name een administratie kwestie. Als men bijvoorbeeld een heg snoeit, kunnen de lijntjes al verspringen bij RVO, waardoor afwijkingen ontstaan.

 

V: Het is een Europees systeem, elk land hanteert een andere werkwijze, hoe dit op te lossen?

A: Collectief Riviereland verandert hier alleen niets aan, BN moet hier in actie komen.

 

V: Kan er zomaar gekort worden vanuit RVO?
A: De fouten moeten eerst opgevraagd worden bij RVO. BN moet de gegevens dan koppelen. Het enige wat nu bij ons bekend is, is het soort fout. Het Collectief is 1 deelnemer voor RVO, per categorie is alleen het bedrag van de korting weergegeven, we hebben alleen zicht op de beheereenheden.

 

V: Op de korting van  volgend jaar is te sturen?

A: Het is een belangrijk aandachtspunt voor komend jaar om op te sturen. Maar realiseer je wel, dat als er meer gecontroleerd wordt er ook meer geld vanuit de overhead beschikbaar moet zijn voor deze controle.

 

V: Waar blijft de korting, de €107.000,-?

A: Deze blijft bij RVO cq de provincie. Waarschijnlijk komt deze beschikbaar bij de beschikking voor volgend jaar.

 

V: Is het mogelijk dat er boeren afhaken door de korting van dit jaar? Het is een soort van angel onder het natuurbeheer.

A: Dit zou kunnen, maar we doen er alles aan om te zorgen dat dit volgend jaar niet weer gebeurd.

 

V: Hoe worden andere natuurorganisaties gecontroleerd?

A: Deze hebben geen ANLb en hebben een ander controlesysteem.

 

V: Was het niet beter geweest een lagere vergoeding per contract uit te betalen?

A: Dat was misschien beter geweest, maar lastig om aan de deelnemer uit te leggen waarom hij/zij een lagere vergoeding krijgt dan in het verleden.

 

Na handopsteking zijn 4 mensen tegen de 5% korting en 40 voor.

 

  1. Begroting 2019

Bij afwezigheid van de penningmeester, licht de voorzitter de begroting toe.

De kosten staan geraamd op €455.200,-, dit is 19% van de omzet van 2018.

 

V: Kunnen we geen €107.000,- toevoegen aan de overhead?

A: Het bestuur heeft besloten hier niet voor te kiezen.

 

V: Stel dat we na het aanvechten van de korting een deel terugkrijgen. Waar blijft dat geld dan?

A: Het zal gaan om een klein bedrag, waarschijnlijk zal het in de overhead terecht komen.

 

  1. Bestuur benoeming

Corine Weiman is namens ANV Lingestreek aftredend als secretaris vanwege haar nieuwe functie als coördinator.

Bert Snel wordt door ANV Lingestreek voorgedragen als bestuurslid.

Jo Penders, zittend algemeen bestuurslid namens de Capreton, stelt zich verkiesbaar als secretaris.

Fried Frederix, bestuurslid namens de Ploegdriever, is aftredend en herkiesbaar als penningmeester.

 

De bestuursleden worden bij acclamatie aangenomen.

Corine Weiman wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet als secretaris.

 

  1. Rondvraag

 

  1. Lezing Wolf Teunissen

Predatie bij boerenlandvogels

Wolf heeft een interessante lezing over predatie.

De voorzitter bedankt Wolf en overhandigt hem een bedankje. Ook sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.