Eerste voorjaarstelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan is het realiseren van maatregelen in de aangewezen actiegebieden voor de patrijs. Het Collectief Rivierenland is in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. Vanaf 2018 is aan het beheer uitgebreid met patrijzenranden. Dit zijn feitelijk ook kruidenrijke akkerranden, maar kennen een beheer dat specifiek op de patrijs is gericht.

Monitoren patrijzen

Dankzij extra financiering vanuit het Actieplan Akker- en Weidevogels hebben de agrarische collectieven in Gelderland Stichting Landschapsbeheer Gelderland begin 2018 de opdracht gegeven de beheermonitoring voor de patrijs op te zetten.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is in samenwerking met Sovon gestart met het opleiden van patrijzentellers. Doel was om met deze vrijwilligers een eerste nul-telling te doen om vervolgens de stand van de patrijzen in beeld te kunnen brengen, in de gebieden, waar beheermaatregelen via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn uitgevoerd.

Veel animo voor patrijzentellen

Er bleek heel veel animo voor het tellen van patrijzen in Gelderland. In 2018 zijn in 235 patrijzentellers actief zijn geweest. Tijdens de voorjaarstelligen hebben zij van 151 telgebieden, waarvan 30 in ons werkgebied, gegevens verzameld en ingevoerd.

Door de vele enthousiaste vrijwilligers in het rivierengebied was het mogelijk om in drie regio’s tellingen uit te voeren: Batenburg (31 territoria), Over-Betuwe (4 territoria) en Groesbeek (6 territoria). Binnen deze regio’s zijn 30 telgebieden in het voorjaar geïnventariseerd.

In de winter gaan vrijwilligers aan de slag met een aanvullende telling, waarmee we onder meer inzicht hopen te krijgen in welke mate de patrijzen gebruik maken van de overstaande akkerranden. Het eerste deel van de evaluatie voor de patrijs is te vinden op onze website. Deze versie wordt in februari geactualiseerd met de gegevens van de wintertelling.

Lees hier direct het rapport: Evaluatie 2018 patrijzenmonitoring – Rivierenland