Informatiebijeenkomst over het nieuwe stelsel van agrarisch natuur en landschapsbeheer.

 

Woensdag  28 januari, Rivierenland: zaal Verploegen te Wijchen.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, afloop 21.30 uur.

Boeren en particuliere grondeigenaren kunnen subsidie krijgen voor functieverandering, inrichting of beheer van natuur en landschap. In het Natuurbeheerplan staat welke gebieden in aanmerking komen.

Voor boeren houdt dit bijvoorbeeld in dat ze planten- en diersoorten, zoals weidevogel en soorten van het kleinschalig landschap in stand houden of bevorderen. Particulieren en agrariers kunnen bijvoorbeeld hun landbouwgrond omvormen naar natuur en deze beheren.


Natuurbeheerplan 2015

Voor beheer van (agrarisch) natuur en landschap is subsidie te krijgen via de Subsidieverordening Natuur en Landschap. De aanvraagperiode voor 2015 is inmiddels verlopen.

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016

Het nu vastgestelde ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 legt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer de begrenzing vast van leefgebieden, zoekgebieden water en criteria waaraan de gebiedsaanvraag moeten voldoen. Daarbij is aandacht voor beheer van de leefgebieden voor soorten, het aanbrengen van focus op die gebieden waar het meest natuurresultaat gehaald kan worden én de relatie met het Gelders Natuur Netwerk, landschapsbeleid en waterbeleid.
Daarnaast is een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2015:

  • de tekst van het Natuurbeheerplan is geactualiseerd en aangepast aan recente beleidsontwikkelingen
  • de beheertypenkaart en de ambitiekaart zijn geactualiseerd voor natuur- en landschapsbeheer
  • Voor Rood met beheer is een vergoedingensystematiek opgenomen.

 

Focus en samenwerking in beheer

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 2016 alleen aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven. Zo komt er meer focus en samenwerking in het beheer. In Gelderland zijn drie agrarische collectieven in oprichting: Veluwe, Achterhoek en Rivierenland. De agrarische collectieven maken afspraken met de provincie op basis van een beheerplan en een gebiedsaanvraag die zij in de periode december 2014 – mei 2015 gaan opstellen. Over de samenwerking tussen provincie en collectieven is een video gemaakt. Deze laat ook zien hoe de provincie omgaat met de leefgebiedenbenadering en hoe de collectieven de begrenzing van gebieden ervaren. Bekijk de videoblog ‘Natuurbeheerplan Gelderland: tussen droom en daad’ via de link rechts op deze pagina.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen in de periode 13 januari – 23 februari 2015 een zienswijze indienen op het Ontwerp-Natuurbeheerplan.

 

Meer informatie

Groenloket Gelderland
Telefoon: (0900) 363 63 60
Provincieloket
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl