Klaar maken plasdras-percelen voor komend weidevogelseizoen

Het werkgebied van Collectief Rivierenland kent 10 weidevogelgebieden. In deze gebieden zijn plas-draspercelen erg belangrijk. Begin dit jaar zijn deze percelen door de boeren, medewerkers en vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging klaargemaakt. Vanaf half februari staat er overal een laagje water. Deze tijdelijke plasdras heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels.  

Wat is een plasdras

Het Collectief Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van tien weidevogelgebieden. Heel belangrijk in deze gebieden zijn de plasdras-percelen of greppel plasdrassen. Delen van graslanden worden onder water gezet of er worden plas-drascondities langs greppels of slootjes gemaakt. Dat betekent dat er vanaf half februari tot minimaal half juni er een laagje water op het perceel staat. Hierdoor ontstaat er een mozaïek van ondiepe en net-droogvallende plekken. De greppel plasdrassen vormen een kleinschalige variant. Langs de slootjes en greppels wordt een 2-4 meter brede zone met water met een glooiende oever gecreëerd.

Verzamel-, slaap- en voedselplek

Tijdelijke plasdras is aantrekkelijk voor weidevogels om zich te vestigen. In het voorjaar komen de weidevogels aan en gebruiken de plasdrassen om op te vetten en te rusten vóór het broedseizoen. De vogels gebruiken de plasdras percelen als verzamel- en slaapplek, waarbij de natte percelen vooral zorgen voor voldoende voedsel. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor de weidevogels. Ook is het voor weidevogels eenvoudiger om met hun snavel in de zachte natte grond door te dringen, dan in een drogere harde bodem.

Plasdras helpt de weidevogels alleen als er geschikt broed- en opgroeibiotoop in de buurt is, zoals kruidenrijke weidevogelgraslanden en/of extensieve beweiding.

Plas-dras klaarmaken

Begin dit jaar zijn de plas-draspercelen klaargemaakt door de boeren, medewerkers en vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging, zodat half februari overal een laagje water staat. Door de regen en hoge rivierwaterstanden waren veel plas-draspercelen al behoorlijk nat. In alle 10 weidevogelgebieden was al gestart met pompen, maar daar moesten we even mee stoppen in de vorst- en sneeuwperiode in februari. Nu het vlak na de vorst en sneeuw alweer lente lijkt, staan de pompen weer aan om mooie plasdrassen voor de weidevogels te maken.

Tien nieuw plas-drassen aangelegd

Dit jaar zijn ook ongeveer 10 nieuwe plasdrassen aangelegd. De aanleg is mogelijk gemaakt door POP3 subsidie en wordt in samenwerking met de boeren gedaan. Om een plasdras situatie te creëren zijn verschillende werkzaamheden nodig. Per plasdras situatie verschillen deze enigszins. In een aantal gevallen is een dijkje rondom het perceel gelegd, en soms ook dwarsdijkjes, om te zorgen dat het water op de goede plek blijft staan. Soms is het nodig om tijdelijk de afvoer van greppels te stoppen en om percelen wat ronder te leggen. In sommige gevallen zijn greppels met elkaar verbonden om een betere verspreiding van het water te realiseren. Na het creëren van een goede uitgangssituatie kan met behulp van een plasdraspomp water uit de sloot gepompt worden en in de greppels of op het perceel gelaten worden. Meestal is dit mogelijk met een waterpomp die draait op zonne-energie, met behulp van zonnepanelen en een accu, waarmee oppervlaktewater gepompt kan worden.

Samenwerken essentieel voor realisatie

Zonder subsidie en participatie van de boeren is het niet mogelijk om deze gebieden aan te leggen en te beheren. Maar net zo belangrijk is de betrokkenheid van de veldcoördinator van het collectief, de lokale agrarische natuurvereniging en de vele vrijwilligers die ieder jaar deze plasdrasgebieden weer in orde maken voor het broedseizoen. Dit laat goed zien dat het succes van een landelijke subsidieregeling in grote mate afhankelijk is van lokale betrokkenheid en de inzet van vele partijen.