Maatwerkadviezen voor weidevogelbeheer: mogelijkheden voor de toekomst

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het opstellen van maatwerkadviezen voor weidevogelbeheer. Hiervoor zijn we bij boeren in het Rivierengebied op bezoek geweest op het bedrijf om de mogelijkheden van het weidevogelbeheer op hun percelen voor de toekomst te bekijken. De veldcoördinatoren hebben samen met onze weidevogeldeskundige Karen Hinkamp van Stichting Landschapsbeheer Gelderland de maatwerkadviezen gemaakt met de boer. Tot nu toe zijn we bij 43 boeren langs geweest.

Voorwaarden voor een maatwerkadvies

Boeren die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan weidevogelbeheer konden zich aanmelden voor een maatwerkadvies. De boer komt in aanmerking voor een advies als hij percelen heeft binnen een door de provincie begrensd weidevogelkerngebied én als op de percelen of in de directe nabijheid daarvan significante aantallen weidevogels voorkomen.

Keukentafelgesprekken

Tijdens het keukentafelgesprek bij de boer thuis konden we op de laptop de aanwezigheid van weidevogels in het gebied en specifiek op de percelen van de boer zien. Op de zogenaamde ‘stippenkaarten’ zijn de telgegevens van de weidevogelvrijwilligers te zien, zij tellen broedparen en noteren gegevens over beschermde nesten. We kunnen dus zien of er al veel weidevogels aanwezig waren in het broedseizoen de afgelopen jaren.

De ligging van de percelen is bekeken t.o.v. overige beheermaatregelen voor weidevogels in de omgeving qua geschiktheid voor weidevogelbeheer (open landschap, aanwezige kruiden, natte plekken). Dit heeft ecologische meerwaarde. En natuurlijk is de inpasbaarheid voor de boer besproken (huiskavel of veldkavel, type bedrijf, etc.).

De keukentafelgesprekken werden zeer gewaardeerd door de boeren. Vragen konden meteen beantwoord worden en de waarde van de beheermaatregelen kon goed worden toegelicht. De betrokkenheid vanuit het collectief voor hun inzet voor de weidevogels wordt als motiverend ervaren door de boeren.

Ook vanuit de veldcoördinatoren werden de gesprekken als waardevol ervaren. Aan de keukentafel de mogelijkheden en uitdagingen bespreken met de deelnemers is toch persoonlijker dan in een groepsbijeenkomst. Het is ook goed om van de boer te horen hoe het al enkele jaren lopende beheer ervaren wordt. Tijdens het gesprek is goed te ervaren hoe groot het enthousiasme van de deelnemer is.

Resultaat

Als resultaat ontvangt de boer een intentieverklaring weidevogelbeheer, dat bestaat uit een kaartbeeld op welke percelen welk beheer kan worden uitgevoerd, en een tabel met de afgesproken maatregelen met daarbij de bijbehorende beheervergoedingen. Het totaal vormt het maatwerkadvies. We hopen dat het weidevogelbeheer daadwerkelijk afgesloten kan worden in de toekomst, maar dit is nog onder voorbehoud van het budget van het ANLb. Veel  adviezen uit 2020 konden nog meegenomen worden voor het beheerjaar 2021 en 2022. Dit resulteerde in circa 280 hectare aangepast beheer.

Project ‘Biodiversiteit met boerenwijsheid’

De maatwerkadviezen zijn onderdeel van het project ‘Biodiversiteit met boerenwijsheid’. Dit project is mogelijk door een POP3 subsidie. De subsidie bestaat uit een bijdrage vanuit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en een bijdrage van Provincie Gelderland. In het project is ruimte om circa 85 maatwerkadviezen voor weidevogelbeheer op te stellen.