Matig succes voor weidevogels in 2018

In 2016 is in een aantal weidevogelgebieden gestart met de beheermonitoring van weidevogels door middel van een Bruto Territoriaal Succes (BTS)-telling voor de grutto. Dankzij de vele vrijwilligers die het collectief ondersteunen vindt nu op 96 procent van het oppervlakte van alle weidevogelkerngebieden telling plaats. In 2016 lag dat nog op 69 procent en in 2017 op 83  procent. Dat betekent dat er nu op 96 procent van het oppervlakte  conform een gestandaardiseerde methodiek geteld wordt.

Beheerevaluatie

We zijn daar erg blij mee, omdat dit ons waardevolle informatie levert over de resultaten van ons weidevogelbeheer. Zo hebben we in 2018 voor de tweede keer een beheerevaluatie laten uitvoeren voor al onze 11 weidevogelgebieden. Daarin evalueren we de resultaten voor wat betreft dichtheid aan weidevogels, het nestsucces, de kuikenoverleving en het beheer. De resultaten en aanbevelingen benutten we voor het komende weidevogelseizoen. We maken daarbij ook gebruik van de informatie van Sovon die al vele jaren tellingen uitvoert in de weidevogelgebieden.

Matige tot succesvolle resultaten

Voor 2018 zijn zowel succesvolle als teleurstellende resultaten geboekt. Voor veel gebieden lijken de gerealiseerde plas-dras percelen bij te dragen aan voorzichtig stijgende aantallen grutto’s/weidevogels. Dit sterkt ons in verdere inzet op de aanleg van plas-dras. De kuikenoverleving en het beheer moet echt nog beter. De resultaten van de BTS-tellingen variëren sterk tussen de gebieden: de Ingensewaard scoort voor het 2e jaar achtereen onder de maat, het Bruchemse broek heeft al 3 jaar op een rij succesvolle resultaten voor de kuikenoverleving van de grutto geboekt.

Uitbreiding van maatregelen

We blijven ons inzetten voor een verbetering van het beheer: bij aflopende beheercontracten uit het oude stelsel bespreken we met de boeren de mogelijkheden voor zwaarder beheer. Jaarlijks neemt het aandeel plas-dras toe. Daarnaast zijn we  actief bezig met aangepast graslandbeheer om meer kruidenrijk grasland te realiseren.
Benieuwd naar de cijfers en resultaten per weidevogelgebied? U kunt de beheerevaluatie 2017 en 2018 vinden op onze website.