Nieuwe aanvraag agrarisch natuurbeheer voor beheerjaar 2021

Het Collectief Rivierenland heeft voor ongeveer 560 hectare aanvullend agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) voor de beheerjaren 2021 en 2022 ingediend bij de provincie Gelderland. Daarmee komt ons totale beheer de komende jaren uit op ongeveer 2.600 hectare.

Weidevogelbeheer

Voor weidevogelbeheer is 450 hectare ingeruimd; het gaat dan om beheerpakketten voor o.a. uitgesteld maaien, legselbeheer, kruidenrijk grasland en plas-dras percelen. In ons werkgebied worden 10 weidevogelgebieden beheerd.

Akkerranden voor patrijs

Voor ongeveer 45 hectare hebben we akkerbeheer en kruidenrijke akkerranden afgesloten. Hiervan is circa 35 hectare bestemd voor patrijzenranden. Deze zijn specifiek voor de doelsoort patrijs ontwikkeld. Er zullen brede randen/blokken ingezaaid worden met een speciaal patrijzenmengsel, waarvan jaarlijks 50% bloksgewijs geploegd, geëgd en opnieuw zal ingezaaid worden. Hierdoor ontstaat een afwisselend biotoop waardoor deze meerjarige bloemenblokken alles bieden wat een patrijs nodig heeft. Broedgelegenheid in het voorjaar, voedsel in de kuikenfase en dekking in de winter.

Patrijs

Doelsoorten leefgebied droge dooradering

Voor doelsoorten in de droge dooradering, zoals kerkuil, steenuil, keep, kneu, spotvogel, kramsvogel, patrijs, grote lijster, geelgors, zomertortel, kamsalamander, rugstreeppad, is ook ruimte binnen het beheer. Er kan beheer afgesloten worden voor botanisch grasland, akkerranden en landschapselementen zoals struweelhagen, knotbomenrijen, hoogstamboomgaarden en poelen.

Waterranden als buffer

Randen van 4 meter breed langs een waterafvoerende sloot hebben als belangrijkste functie het vormen van een buffer. Op deze zogenaamde waterschapsranden vindt geen bemesting of bestrijding van ongewenste kruiden plaats, waardoor uitspoeling van meststoffen en bestrijdingmiddelen naar het oppervlaktewater beperkt worden. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. We hebben ongeveer 16 hectare aan waterschapsranden weg kunnen zetten in het gebied van Waterschap Rivierenland.

Experiment voor de grote modderkruiper

Graag willen we meer aandacht besteden aan de grote modderkruiper, een vissoort die in sloten leeft. De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. De soort kan tijdelijke droogval overleven door zich in te graven in de modder en zuurstof in zijn darmen op te slaan.

We hebben voor de modderkruiper het pakket Ecologisch slootschonen af kunnen sluiten voor ongeveer 2.000 meter sloot. Voor deze soort zitten we nog in de ‘experimenteerfase’. We gaan bekijken hoe we de grote modderkruiper het beste kunnen helpen met behulp van agrarisch natuurbeheer en aangepast waterbeheer.   

Grote modderkuiper