Op zoek naar de grote modderkruiper

Eind september zijn we als veldcoördinatoren op zoek gegaan naar de grote modderkruiper. Onder leiding van Rémon ter Harmsel van RAVON en ecoloog Henk van Ziel gingen we op pad. Het doel van deze excursie was om te kijken hoe we de grote modderkruiper en andere doelsoorten kunnen helpen door de juiste inzet van agrarisch natuurbeheer en aangepast waterbeheer.

De grote modderkruiper

Naast de veldcoördinatoren gingen ook een aantal medewerkers van het waterschap en het collectief uit Brabant mee. Gewapend met een schepnet stonden Henk van Ziel, ecoloog bij Collectief Rivierenland en Rémon ter Harmsel in de sloot te vissen. Rémon is werkzaam bij RAVON. Dit is een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. De score in de slootrijke omgeving van Ochten bestond uit een grote modderkruiper uit de sloot, juvenielen van de Kleine modderkruiper en een bittervoorn uit het water bij de natuurvriendelijke oever.

Leefgebied van grote modderkruiper

Tijdens de excursie lag de focus onder meer op de leefomgeving van de grote modderkruiper. In welke omgeving gedijt deze vissoort? Wat heeft deze soort nodig om een gezonde populatie op te bouwen? Daarnaast was er aandacht voor het onderhoud. Zo hebben de deelnemers geleerd hoe je het beste een sloot kunt schonen zonder alle organismen eruit te scheppen, zodat de populaties kunnen blijven voortbestaan.

Nadenken over passende pakketten

Natuurvriendelijk oever in Ochten

Het doel van deze excursie was om te kijken hoe we de grote modderkruiper en andere doelsoorten kunnen helpen met agrarisch natuurbeheer en aangepast waterbeheer. Hiervoor is het belangrijk meer te weten te komen over deze soort en zijn leefgebied. Daarnaast kunnen we met elkaar nadenken over pakketten die we vanuit het agrarisch natuurbeheer kunnen inzetten om het leefgebied van deze bijzondere vis te verbeteren. 

Samen meerwaarde zoeken

Het is voor de soort het meest gunstig om pakketten af te sluiten specifiek gericht op de doelsoorten. Dan gaat het eigenlijk om maatwerk. Het gaat met name om pakketten voor aangepast slootbeheer, maar ook om poelen en landbiotoop, afhankelijk van de soort.

RAVON ziet meerwaarde in maatwerkpakketten, gericht op de verschillende soorten. Er liggen goede kansen voor onder meer de grote modderkruiper, kamsalamander, knoflookpad. RAVON zoekt hierin de samenwerking door gerichte voorlichting aan te bieden, excursies en demonstratiedagen te organiseren. Bijvoorbeeld rondom het juist schonen van sloten.  

Samen kijken naar de ontwikkelingen in de sloot