Optimalisatieplan voor ANLb

Op dit moment werkt Collectief Rivierenland aan een optimalisatieplan voor het ANLb. Dit plan draagt bij aan het verbeteren en optimaliseren van inrichting en beheer in het rivierengebied.   

Hierin ligt de nadruk op het vergroten van kennis van de deelnemers: Van grasland- en akkerbeheer in het algemeen tot praktijkcursussen rondom landschapsbeheer met aandacht voor de doelsoorten. Daarnaast vormt een belangrijk onderdeel het kwantificeren van het benodigde beheer voor een doelsoorten als de patrijs en weidevogel. En is er aandacht voor verdergaande samenwerking met gebiedspartijen. 

 Collectief Rivierenland heeft een eerste inventarisatie gemaakt van alle ideeën en wensen die we als collectief intern hebben. Het komende half jaar werken we de ideeën en wensen verder uit. We maken alvast een start met de uitvoering van de plannen waar al financiering voor beschikbaar is.  

Een deel van de plannen proberen we uit onze reguliere overhead te bekostigen. Daarnaast hebben we, samen met de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) een POP-aanvraag ingediend voor de Regeling Natuurinclusieve Landbouw van provincie Gelderland en zullen we in december ook een POP-aanvraag indienen voor een landelijke regeling Niet-productieve investeringen voor akker- en weidevogels. Via deze landelijke subsidieregeling hopen we fysieke investeringen te kunnen bekostigen, zoals de aanleg van plasdraspercelen voor weidevogels.

Ziet u zelf nog kansen voor het optimaliseren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in uw omgeving? Schroom niet! Goede ideeën voor het rivierengebied  zijn uiteraard altijd welkom! Stuur uw voorstel naar info@collectiefrivierenland.nl.