Agrarisch Natuurbeheer

Grasland en akkers : de kroondomeinen van de kwartelkoning

Kruidenrijk grasland

Lastminute beheer

Evaluatie weidevogelbeheer
We hebben een evaluatie laten opstellen over het weidevogelbeheer zowel over 2017 als 2018. In deze evaluaties is per weidevogelgebied zichtbaar wat de resultaten zijn op het gebied van dichtheid, nestsucces, kuikenoverleving en beheer. Daarnaast zijn er actiepunten en aanbevelingen benoemd. Download hieronder de evaluatierapporten:

Predatiebeheerplan weidevogelgebieden
De Gelderse collectieven hebben samen een predatiebeheerplan opgesteld voor de weidevogelgebieden. Onderdeel van het plan is een bijlage met maatregelen voor de 11 weidevogelgebieden binnen Collectief Rivierenland.

Beheer patrijs

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft in opdracht van het Collectief Rivierenland een evaluatierapport over de patrijs opgesteld. Met de eerste resultaten van de tellingen in de verschillende territoria in het Rivierenland. Verder bevat het rapport adviezen en aanbevelingen. Download hieronder  het  evaluatierapport: