Deelname ANLb

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u zich tijdens de jaarlijkse voorintekening melden bij ons collectief. We vragen u vooraf zelf te checken of u kunt voldoen aan de randvoorwaarden voor deelname:

 1. Zijn uw percelen begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan?
 2. Passen uw wensen bij de beheerstrategie van collectief Rivierenland?
 3. Kunt u zich vinden in de voorwaarden die bij de mogelijke beheerpakketten horen?
 4. Kunt u zich vinden in de vergoeding bij de door u gewenste beheerpakketten?

Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe u dit kunt bepalen en waar u deze informatie kunt vinden:

Stap 1: Ga naar de website van de provincie Gelderland en check of uw percelen, randen en/of landschapselementen binnen de begrensde Leefgebieden liggen van het Natuurbeheerplan.

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie de beleidskaders aan voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): in welke gebieden subsidie in principe mogelijk is, en welke doelsoorten het ANLb moet ondersteunen.

 • Ga naar http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_natuurbeheerplan
 • Vink het vakje “Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer” aan (links in beeld). Rechts in beeld ziet u dan de legenda met de vier leefgebieden.
 • Zoom in naar uw gebied.
 • Wijzig eventueel de ondergrond naar Luchtfoto om uw percelen beter te kunnen zien.
 • Vallen uw percelen/randen/landschapselementen NIET binnen een Leefgebied? Dan kunt u helaas niet meedoen met het ANLB.
 • Vallen uw percelen/randen/landschapselementen WEL binnen een Leefgebied? Ga dan verder met stap 2.

Stap 2: Bekijk de Beheerstrategie van het collectief Rivierenland:

In de beheerstrategie geven we als collectief aan in welke gebieden we welke doelsoorten uit het Natuurbeheerplan van de provincie willen realiseren, en welke beheerpakketten we daarvoor willen inzetten.

 • Klik hier om het document te downloaden.
 • Zoek het Leefgebied op waaronder uw percelen/landschapselementen/randen vallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn “Open grasland nat” (voor weidevogelbeheer) of “Droge en natte dooradering” (voornamelijk voor landschapselementen). Neem de instapeisen en voorwaarden door voor het meedoen aan het ANLB in het betreffende Leefgebied.
 • Een belangrijk aandachtspunt is dat alleen deelname mogelijk is bij een hoge kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het beheer is gericht op doelsoorten (zoals bijvoorbeeld Steenuil en Kamsalamander). Dat houdt o.a. in dat naast een landschapselement zoals een struweelhaag, houtsingel of knotbomenrij ook een kruidenrijke graslandrand, akkerrand of struweelrand dient te liggen.
 • Passen uw wensen bij onze beheerstrategie? Ga dan verder met stap 3.

Stap 3: Bekijk de Beheerpakketten:

In de beheerpakketten staan alle beheermaatregelen beschreven met de bijbehorende pakketvoorwaarden. Hier moet u zich aan houden wanneer u daadwerkelijk een beheercontract met ons wil afsluiten.

 • Klik hier om het document “Beheerpakketten” te downloaden.
 • Zoek het beheerpakket op dat volgens de beheerstrategie mogelijk is en waarin u geïnteresseerd bent.
 • Neem de voorwaarden en beheereisen goed door.
 • LET OP: naast een landschapselement dient u bij voorkeur een kruidenrijke grasland- of akkerrand of struweelrand te beheren. Bekijk deze pakketten dus ook goed.
 • Voldoen uw percelen/landschapselementen/randen aan de voorwaarden en kunt u zich vinden in de gestelde beheereisen? Dan kunt u mogelijk meedoen met het ANLB. Ga dan verder naar stap 4.

Stap 4: Bekijk de beheervergoedingen:

 • Klik hier om het document “Beheervergoedingen” te downloaden.
 • Kunt u zich vinden in de beheervergoedingen voor het beheer van uw percelen/landschapselementen/randen? Ga dan naar de laatste stap.

Stap 5: Neem contact op met de coördinator van uw eigen agrarische natuurvereniging:

De formele voorintekening voor beheerjaar 2018 is nog niet gestart. Heeft u bovenstaande stappen gevolgd en wilt u op basis daarvan meedoen, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw lokale agrarische natuurvereniging.

 

1 Comment

Comments are closed.