RVO.nl legt incidenteel randvoorwaardenkorting op

De afgelopen twee jaar hebben we een paar keer te maken gehad met een door RVO.nl opgelegde randvoorwaardenkorting. Het ging dan om een boer die ook lid is van het collectief. Wat betekent dit voor het collectief?   

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWa)  controleert boeren steekproefsgewijs op het naleven van de randvoorwaarden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze controles hebben inhoudelijk niets met uw beheer voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor  Collectief Rivierenland  te maken. Helaas betrekt RVO.nl ons als collectief ongewenst in het opleggen van een randvoorwaardenkorting.   

Wat houdt een randvoorwaardenkorting in  

Wanneer RVO.nl een randvoorwaardenkorting oplegt van bijvoorbeeld 3%, dan passen zij deze korting toe op twee subsidiestromen:  

  1. Alle GLB-subsidies die u in het betreffende jaar heeft aangevraagd.  
  2. Het jaarlijkse subsidiebedrag van alle percelen waarmee u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in ons collectief.  

 Op de eerste subsidiestroom hebben wij als collectief geen invloed en zijn wij ook niet bij betrokken. RVO.nl betaalt deze subsidie direct aan u. De tweede stroom heeft wel effect op de inkomsten van het collectief. Als collectief ontvangen we gebundeld alle ANLb subsidies voor het hele rivierengebied.  Wij zorgen vervolgens voor de doorbetalingen aan de individuele deelnemers van het collectief.  

Standpunt bestuur  

Het bestuur van Collectief Rivierenland heeft in eerste instantie uitgesproken alle eventuele door RVO.nl opgelegde randvoorwaardenkortingen niet door te gaan berekenen aan de deelnemers. Een randvoorwaardenkorting heeft immers niets te maken met de kwaliteit van het door u gevoerde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Als collectief zijn we voor deze keuze op de vingers getikt door de overheid. Alle agrarische collectieven in Nederland zijn verplicht gesteld deze korting door te berekenen aan de desbetreffende deelnemer. Hierdoor hebben wij noodgedwongen onze afhandeling rondom eventuele randvoorwaardenkortingen gewijzigd.   

Indien u als grondgebruiker een korting door RVO.nl opgelegd krijgt dan rekent het collectief hetzelfde kortingspercentage door over het subsidiebedrag van alle percelen waarmee u deelneemt aan het ANLb. Dit kortingsbedrag verrekenen wij met de uitbetaling van de beheervergoedingen in het daaropvolgende jaar.   

Als collectief blijven wij in gesprek met de overheid om deze werkwijze aan te kunnen passen. In de zeldzame gevallen dat RVO.nl deze randvoorwaardenkorting bij leden van ons collectief toepast, hopen we op uw begrip in de afhandeling ervan.  

Rekenvoorbeeld 

Een concreet voorbeeld:  

  • U ontvang in 2018 een definitief besluit van RVO.nl met een randvoorwaardenkorting van 5%  
  • Het jaarlijkse subsidiebedrag van alle percelen waarmee u in 2018 deelneemt aan het ANLb bedraagt €4.578,00  
  • Het collectief legt u dan een verplichte korting op van 5% van € 4.578,00 = € 228,90  
  • In maart 2019 ontvangt u dan een beheervergoeding van € 4.578,00 minus € 228,90 = € 4.349,10 voor beheerjaar 2018