Samen op weg naar de gebiedsaanvraag

Samen hebben de deelnemers van het collectief Rivierenland  via een kansenkaart input geleverd aan het ontwerp  natuurbeheerplan 2016 dat nu door de Provincie Gelderland is goedgekeurd. Nu ligt de taak voor ons om te komen tot een gebiedsaanvraag 2016, Op basis hiervan wordt  de komende jaren door de Provincie subsidie t verleend aan de contractanten die agrarisch natuurbeheer gaan uitvoeren, Bij de nieuwe werkwijze ligt de focus op kwaliteitsverbetering. Het beschikbare geld wordt over minder deelnemers en minder percelen verdeeld.

 

Welke stappen  gaan we nemen

 1. Organisatie (03-03-2015)
  1. Aan Hans van der Molen de opdracht gegeven om samen met de locale gebiedscoördinatoren voor 15 mei de concept gebiedsaanvraag voor te bereiden zodat deze tijdig kan worden ingediend bij de Provincie. De deelnemende personen zijn:
   1. Hans van der Molen : algehele coördinatie
   2. Arno van der Kruis: ecologische deskundige, beoordelen kwaliteit
   3. Linda de Groot: coördinator De Capreton
   4. Peter van Noord: coördinator VANL-TCW
   5. Marije Slijkhuis coordinator VSR
   6. Kees Mientjes coordinator Lingestreek
   7. Jan Litjens coordinator Maas en Waal
   8. Arno van der Kruis coordinator Ploegdriever

 

 1. Training intekentool
  1. Voor het opstellen van concept beheercontracten is door het Scan een voorintekentool ontwikkeld. Voor het gebruik van dit handige hulpmiddel zal een instructiemiddag/training worden verzorgd. Tevens zal er die dat met de coördinatoren gesproken worden over de concept beheersstrategie, zoals opgesteld door Arno van der Kruis.

 

 1. Communicatie naar (aspirant) contractanten bij voorkeur voor 21-03-2015
  1. Door de afzonderlijke ANV’s zullen in hun eigen gebied via een informatie bijeenkomst de potentiële contractanten worden geïnformeerd. Hiervoor zal een eenduidige presentatie worden voorbereid die kan worden gebruikt. De informatiebijeenkomsten gaan over:
   1. de instapeisen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor natuurbeheer,
   2. welke contracten gaan vervallen omdat deze buiten de doelgebieden vallen
 • welke kansen er zijn voor huidige en nieuwe deelnemers
 1. Voorintekening afgerond  12-04-2015
  1. Op welke wijze de voorintekening wordt georganiseerd is een keuze van de lokale ANV’s . Positieve ervaringen zijn er met een intekenavond of inloopuren waarbij alleen potentiële deelnemers worden uitgenodigd die vallen binnen de gestelde eisen, zoals uitgelegd in de informatiebijeenkomsten.
  2. Op uiterlijk 23 april wordt door de regio coordinator het concept beheerplan afgestemd met de gebiedspartijen
 2. Opstellen beheerplan afgerond 01-05-2015
  1. Op basis van de voorintekening wordt een beheerplan opgesteld. Hierbij worden keuzen gemaakt op basis van de criteria die in de beheerstrategie zijn vastgelegd.
 3. Concept gebiedsaanvraag afgerond 15-05-2015
  1. Het beheerplan zal worden omgezet tot een gebiedsaanvraag.
 4. Definitief gebiedsaanvraag ingediend 30 juni 2015
  1. Op 30 juni zal de Provincie een besluit nemen over de gebiedsaanvraag

Beslismomenten

Het bestuur van het collectief Rivierenland heeft haar vergaderschema afgestemd op de bovengenoemde mijlpalen om te komen tot een gebiedsaanvraag. De vergaderdata zijn

 • 10 maart aftikken beheersstrategie, 15 maart beheersstrategie bij de provincie
 • 30 maart kwaliteitshandboek
 • 14 april resultaten voorintekening bekend en start beheerplan
 • 06 mei aftikken beheerplan
 • 08 juni concept gebiedsaanvraag bekend
 • Door de regiocoordinator zal vooroverleg met de provincie worden gehouden over het beheerplan en de concept gebiedsaanvraag, op daartoe zelf te bepalen momenten.