Stand van zaken oprichting Collectief

Aanleiding

De organisatie van het Agrarisch Natuurbeheer staat een grote verandering te wachten.  Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Straks doet u alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot ééngebiedsaanvraag naar de provincie. De provincies worden belast met de uitvoering van de regeling. Daarin staat centraal dat er slechts in gebieden wordt geïnvesteerd die kansrijk zijn en waarin het werk van de boer ook echt zin heeft. Er moet wat Dijksma betreft méér gedaan worden in mínder gebieden. Dijksma heeft ervoor gezorgd dat individuele boeren niet langer voor subsidie in aanmerking komen. Willen boeren nog aan natuurbeheer doen, dan moeten ze zich aansluiten bij collectieven waarin boeren en natuurorganisaties samenwerken. Die moeten samen een plan maken, waarvan voortgang en resultaten worden gecontroleerd door de provincie.

Wat is er gebeurd?

De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van 6 ANV’s in het Rivierenland druk geweest met de voorbereiding om een collectief op te richten. Dit zijn de ANV’s ‘De Capreton’, Vereniging Agrararsich Natuur en Landschapsbeheer ‘Tieler- en Culemborger Waarden’, ANV ‘Lingestreek’, Vereniging ‘Streekbeheer Rijk Maas en Waal’, ‘De Ploegdriever’ en Vereniging ‘Streekbeheer Rijnstromen”. 

Naast het organiseren van het collectief en de voorbereidingen voor de oprichting daarvan hebben deze verenigingen in collectief verband een ‘kansenkaart’ gemaakt. Een kaart waar de afzonderlijke Anv’s hun visie op het agrarisch natuurbeheer hebben gegeven. Veelal met als uitgangspunt de nu reeds aanwezige inspanningen en contracten in het gebied. Deze kaart is op  op verzoek van provincie Gelderland ingediend, die deze kaarten als basis gebruikt voor haar ontwerp natuurbeheerplan. Door de provincie is onderzoek gedaan naar de in het gebied aanwezige kwetsbare soorten. Gebieden waar deze soorten voorkomen (aan de hand van criteria) zijn door de provincie aangewezen als kansrijk voor agrarisch natuurbeheer. Met ruimte voor inspanningen om deze gebieden en soorten uit te breiden, zijn veel van deze gebieden met begrenzing op de kaart geprojecteerd. Dat zijn dan ook de gebieden waar agrarisch natuurbeheer in de toekomst voor vergoeding in aanmerking komt. Het collectief heeft een discussie met de provincie gevoerd over deze gebieden en begrenzing. De door de Anv’s  ingediende kansenkaart heeft aanzienlijk meer ambitie dan de provinciale kaart met aanwezigheid van kwetsbare soorten en kansrijke gebieden. Over een aantal gebieden en invulling van de criteria is dan ook nog geen eensluidend oordeel.

Waar staan we nu?

De actuele stand van zaken is dat de provincie haar kaart, het ontwerp natuurbeheerplan, aan het invullen is. Deze kaart, met bijbehorende criteria zal dienen als onderlegger, waar de bij het collectief aangesloten anv’s mee op pad kunnen om deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer te motiveren en mobiliseren. Op basis hiervan kan voorintekening plaats vinden. Aan de hand van deze informaitie moet het collectief een gebiedsaanvraag indienen bij de provincie. Een soort offerte. Met daarbij ook een weergave van de manier waarop er gecontroleerd wordt, hoe de kwaliteit bewaakt wordt en een overzicht van de pakketten die een deelnemer kan aangaan.

Naast deze invulling van het agrarisch natuurbeheer is het collectief druk met het vorm geven van de rechtspersoon, het inrichten van de organisatie en de kwaliteitsborging. Dit wordt ondersteund door SCAN (www.scan-collectieven.nl).

Wat staat voor de deur?

Door de vertegenwoordiging van de afzonderlijke anv’s is met regelmaat de afzonderlijke anv besturen geïnformeerd. Nu het collectief als zelfstandige organisatie vorm gaat krijgen wordt er ook middels nieuwsbrieven vanuit het collectief geïnformeerd. In de toekomst zullen die vorm krijgen.

Het collectief heeft overeenstemming welke zaken zij als collectief zullen uitvoeren en welke zaken de aangesloten anv’s. Grofweg is de regel dat alle praktische zaken middels de anv zullen verlopen, zodat het collectief een voornamelijk administratieve functie heeft. Dit om de rol van de anv zo groot mogelijk te houden. Het is aan de afzonderlijke anv’s om hun leden te informeren. Waar, wanneer en hoe is aan de afzonderlijke anv’s. Vanuit het collectief zal zoveel als mogelijk informatie worden verstrekt. Ook informatie vanuit SCAN is erg bruikbaar.

De komende tijd zal wat de invulling van het agrarisch natuurbeheer betreft de voorintekening van de pakketten aan de orde zijn, met daarna de gebiedsaanvraag. Zodra de kaart vanuit de provincie Gelderland beschikbaar is zullen de anv’s daar mee aan de slag kunnen. Ook de gesprekken met de andere gebiedspartijen zoals gemeenten, waterschappen en tbo’s zullen worden geïntensiveerd.

Voor informatieavonden van anv’s of ledenvergaderingen zijn diverse uitnodigingen en presentaties beschikbaar.