Voorintekening 2017 van start

Voorintekening ANLB 2017  van start voor agrarisch collectief Rivierenland

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

“We gaan nu starten met de voorintekening voor 2017” , zegt mevrouw Weiman, secretaris van collectief Rivierenland, “Geïnteresseerde agrariërs kunnen contact opnemen met de coördinator van hun lokale agrarische natuurvereniging. Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden”.  Tot 20 mei kan men zich aanmelden.

Meer informatie over de mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn te vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.