Vooraankondiging ALV

Op 11 september 2017 houdt Collectief Rivierenland een extra ALV. Hierin komen onder andere de financiële stukken aan bod. T.z.t. zult u als lid een uitnodiging ontvangen.

Natter maken van grasland

In 2017 gaat de Provincie  inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden. De ANV’s van ons collectief zijn reeds actief met het creëren van plas dras gebieden. De veldcoördinatoren hebben boeren bereid gevonden delen van hun grasland natter te maken. Hiervoor worden aarden wallen aangelegd en  pompen geplaatst. Laat de weidevogels maar komen.

 

Actieplan Akker en Weidevogels Gelderland

Samen met LTO, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uiteraard de andere twee Gelderse collectieven, is een Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft daar een bedrag van ruim 1 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Dat geld zetten we als Gelderse collectieven deels in om extra beheer af te kunnen sluiten voor bijvoorbeeld de patrijs, de kievit en de grutto. Deels benutten we het voor de uitvoer van enkele inrichtingsmaatregelen, en tot slot om een gewenste kwaliteitsslag in het beheer te kunnen doorvoeren. Bijvoorbeeld door deelnemers agrarisch natuurbeheer nog beter te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het beheer gericht op deze doelsoorten. Het geld wordt dus direct ingezet waar het zinvol is!

https://www.gelderland.nl/1/Nieuwsoverzicht/2016/December/Extra-maatregelen-voor-akker-en-weidevogels.html

Positief besluit gebiedsaanvraag

Op 14 oktober 2016 heeft Collectief Rivierenland een positief besluit ontvangen van provincie Gelderland over de in juli ingediende gebiedsaanvraag. De voorbereidende werkzaamheden voor voor het afsluiten van de definitieve beheercontracten zijn ook nagenoeg afgerond. In november en december nemen de ANV-coördinatoren hierover contact op met iedereen die zich dit voorjaar bij de voorintekening heeft gemeld.

Voorintekening verlengd

De datum voor de voorintekening is verlengd tot en met 3 juni 2016. Tot deze datum kunt u zich melden om in aanmerking te komen voor een beheerscontract volgens de ANLb. Ook als u uw huidige contract wilt uitbreiden of verkleinen dient u zich te melden.