Actieplan Akker en Weidevogels Gelderland

Samen met LTO, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uiteraard de andere twee Gelderse collectieven, is een Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft daar een bedrag van ruim 1 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Dat geld zetten we als Gelderse collectieven deels in om extra beheer af te kunnen sluiten voor bijvoorbeeld de patrijs, de kievit en de grutto. Deels benutten we het voor de uitvoer van enkele inrichtingsmaatregelen, en tot slot om een gewenste kwaliteitsslag in het beheer te kunnen doorvoeren. Bijvoorbeeld door deelnemers agrarisch natuurbeheer nog beter te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het beheer gericht op deze doelsoorten. Het geld wordt dus direct ingezet waar het zinvol is!

https://www.gelderland.nl/1/Nieuwsoverzicht/2016/December/Extra-maatregelen-voor-akker-en-weidevogels.html

Positief besluit gebiedsaanvraag

Op 14 oktober 2016 heeft Collectief Rivierenland een positief besluit ontvangen van provincie Gelderland over de in juli ingediende gebiedsaanvraag. De voorbereidende werkzaamheden voor voor het afsluiten van de definitieve beheercontracten zijn ook nagenoeg afgerond. In november en december nemen de ANV-coördinatoren hierover contact op met iedereen die zich dit voorjaar bij de voorintekening heeft gemeld.

Voorintekening verlengd

De datum voor de voorintekening is verlengd tot en met 3 juni 2016. Tot deze datum kunt u zich melden om in aanmerking te komen voor een beheerscontract volgens de ANLb. Ook als u uw huidige contract wilt uitbreiden of verkleinen dient u zich te melden.

Beheereenheden intekenen in perceelregistratie RVO.nl

Deelnemers die via Collectief Rivierenland deelnemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) hoeven, in tegenstelling tot SNL-a, geen betaalverzoek in te dienen met de Gecombineerde Opgave. Een correcte perceelregistratie bij RVO.nl is wel voorwaarde voor uitbetaling van de vergoeding. De verantwoording van het correct intekenen ligt bij u als deelnemer. Via deze informatie willen wij u wel zo goed mogelijk informeren hierover.

Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

22-04-2016
Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen
De eerste 5 ondertekenaars van de Gezamenlijke Verklaring Gelderse Akker- en Weidevogeldag, april 2016. Foto: GNMF Thijs BelgersAgrarische en natuurorganisaties gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe in Arnhem een Gezamen­lijke Verklaring ondertekend en aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programma­manager Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland. Tijdens de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die in het Gelders Actieplan moeten worden opgenomen.

Eén van de kansen is een uitbreiding van het succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Ook een project rondom ‘vernatting’ van landbouwgebieden in Noord-Brabant diende als voorbeeld. Een andere aanbeveling is om agrariërs pas later op het land te laten werken. Pilots hiermee blijken erg succesvol voor de vogels.

 

Zie ook www.GNMF.nl