Europees geld voor aanleg plas-dras landbouwgronden

Op 15 februari 2019 werd in de Hoenwaard (tussen Hattem en Heerde) de eerste Met de pomp kan de boer zijn land van half februari tot in mei voor een deel onder water zetten. Zo’n plasdras-perceel werkt als een magneet voor weidevogels. Provincie Gelderland subsidieerde de afgelopen 2 jaar met een vergelijkbare regeling 19 pompen. Dit is een uitwerking van het in 2016 gelanceerde Actieplan akker- en weidevogels. In het collectief rivierenland zijn afgelopen periode 19 pompen geplaatst.

Lees meer

Europees geld voor aanleg plas-dras landbouwgronden

Op 15 februari 2019 werd in de Hoenwaard (tussen Hattem en Heerde) de eerste ‘plasdras-pomp’ (vernattingspomp) geïnstalleerd met Europese subsidie. Met de pomp kan de boer zijn land van half februari tot in mei voor een deel onder water zetten. Zo’n plasdras-perceel werkt als een magneet voor weidevogels. Provincie Gelderland subsidieerde de afgelopen 2 jaar met een vergelijkbare regeling 19 pompen. Dit is een uitwerking van het in 2016 gelanceerde Actieplan akker- en weidevogels.

Stijging aantallen en soorten

Vooral weidevogels als de kievit en de grutto komen op vochtig grasland af. Soorten als de patrijs en de leeuwerik hebben een voorkeur voor akkers en bosschages aan de randen van akkers. Sinds de plaatsing van de pompen is er wel een stijging van aantallen en soorten weidevogels. Zo lijkt het in het rivierengebied goed te gaan met het uitbroeden van nesten maar overleven de kuikens vaak niet. Het is nog te kort dag om harde uitspraken te doen over de resultaten.

Ook subsidie voor beheer

De Europese regeling subsidieert de aanschaf van een zonnecollectorpomp en de aanleg van bijvoorbeeld walletjes waardoor het water niet wegloopt. De provincie subsidieert een vergoeding van de gederfde kosten voor de periode dat de boer het perceel niet kan gebruiken omdat de grond te nat is. Na de broedperiode kan het perceel weer gewoon gebruikt worden als weiland. Boeren die gebruik maken van de regeling doen dat veelal op een deel van hun bedrijf. Onder aan de streep levert het evenveel op als het ‘normale’ gebruik van het land.

Collectieven voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die aangesloten zijn bij 1 van de 3 gecertificeerde agrarische collectieven in Gelderland kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een pomp en eventuele inrichtingsmaatregelen, in combinatie met subsidie voor het beheer van het perceel. De afgelopen 2 jaar zijn er voornamelijk pompen geplaatst op boerenland in het noordelijke deel van de Veluwe en in de regio Rivierenland.

Collectief Rivierenland beheert met 19 pompen al ruim 24 hectare plasdras-gronden. Er zit nog 4 hectare in de planning. Het Agrarisch Natuurcollectief Veluwe had eerder al een aantal pompen geplaatst. Zij dienden onlangs een aanvraag voor Europese subsidie in om nog eens 40 pompen te plaatsen. Dit is goed voor de vernatting van 20 hectare grasdras-land. De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek  werkt met de installatie van 4 pompen aan de aanleg van 2,53 hectare plasdras-gronden.

Matig succes voor weidevogels in 2018

In 2016 is in een aantal weidevogelgebieden gestart met de beheermonitoring van weidevogels door middel van een Bruto Territoriaal Succes (BTS)-telling voor de grutto. Dankzij de vele vrijwilligers die het collectief ondersteunen bij het weidevogelbeheer, zijn we van 69% in 2016, naar 83% in 2017 en dit jaar zelfs naar 96% dekkende tellingen gegroeid.

Lees meer

Eerste voorjaartelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen in aangewezen actiegebieden voor de patrijs. In Rivierenland was in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. En dit in 2018 uitgebreid met specifieke maatregelen voor de patrijs.

Lees meer

Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze informatie heeft geleid tot een gebiedsaanvraag die in september goed gekeurd is door de provincie. We kunnen nu samen aan de slag met het opstellen van de definitieve beheercontracten.

Lees meer